De Elfstedentocht van 1954

De Elfstedentocht van 1941

Sport ’80 (VARA/1981)